Křest dle Svatého písma

jk-s
jk-s
Opět?
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
A neuniklo ti to :). Jan byl taky Eliášem.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
1Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a jeho bratra Jana, vyvedl je o samotě na vysokou horu2a proměnil se před nimi. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo.3A hle, uviděli Mojžíše a Eliáše, jak s ním rozmlouvají.4Petr na to Ježíšovi řekl: "Pane, dobře, že jsme tu! Jestli chceš, uděláme tu tři stánky - jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi."5Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas: "Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil. Jeho poslouchejte."6Když to učedníci uslyšeli, padli na tvář a hrozně se báli.7Ježíš přistoupil a dotkl se jich se slovy: "Vstaňte, nebojte se."8A když zvedli oči, neviděli už nikoho než samotného Ježíše.9Cestou zpět z hory jim Ježíš přikázal: "Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých."10Učedníci se ho zeptali: "Proč tedy znalci Písma říkají, že nejdříve musí přijít Eliáš?" 11"Jistě, ‚přijde Eliáš a všechno napraví.'" odpověděl Ježíš. 12"Já vám však říkám, že Eliáš už přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěli. Totéž od nich vytrpí i Syn člověka."13Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu Křtiteli.
jk-s
jk-s
A na kříži volal Ježíš taky Eliáše :-)
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Proč by ho volal když ho viděl ? Když ho jeho věrní andělé celou dobu doprovázeli.
jk-s
jk-s
Hrozný guláš ...
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet."(Sk 1,9-11)

Copak nevíš kdo byli tito dva muži v bílém rouchu ???
jk-s
jk-s
To už je jiná situace, kterou ostatně různí popisují různě
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
10A tak se ti učedníci vrátili zpět.11Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu12a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou.13"Proč pláčeš, ženo?" zeptali se jí.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
1Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.
2A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.
3A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
20my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista. 21Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.
jk-s
jk-s
Máte velkou fantazii, když z toho usuzujete, že ho jeho věrní andělé doprovázeli všude.
jk-s
jk-s
No ale když člověk vychází z takových textů, není se vlastně čemu divit.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Ó nikoliv fantazie, vše je psáno ve Svatém písmu : 1Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla.2Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.3Vtom k němu přistoupil Pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kamení, ať se promění v chleby."4On však odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'"5Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrcholek chrámu.6"Jsi-li Boží Syn," řekl, "vrhni se dolů! Je přece psáno: ‚Svým andělům přikáže o tobě a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen.'"7Ježíš mu řekl: "Také je psáno: ‚Nepokoušej Hospodina, svého Boha.'"8Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu.9"To všechno ti dám," řekl mu, "když padneš na kolena a pokloníš se mi."10"Odejdi, satane!" řekl mu na to Ježíš. "Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.'" 11Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu.
jk-s
jk-s
Nejste ani první ani poslední, kdo se to snaží nějak zharmonizovat.
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Jak už jsem psal, mým učitelem je Svatý Duch, jediný Bůh.
jk-s
jk-s
Jen aby to, co o něm šíříte, nepovažoval za ten jediný neodpustitelný hřích :-)
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
Dostal jsem od Svatého Ducha bílý kamének. Kdyby toto tvrzení/mé svědectví nebylo pravdivé, byl by to hřích proti Svatému Duchu.
jk-s
jk-s
To je docela svévolné tvrzení, že už jste dostal bílý kamínek :-)
RealToltekDzehenuti
RealToltekDzehenuti
proč už ??? Psal jsem to jako reakci na "Jen aby to, co o něm šíříte, nepovažoval za ten jediný neodpustitelný hřích" Tedy to píši právě proto, že jsem ten bílý kamének dostal a není mi lhostejné aby lidi byli klamáni Antikristem.