Simona Procházková (Delfinium)

Delfinium

Pátek 29. 11. 2013

Dan 7,2-142Daniel řekl: „Viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři nebeské větry rozbouřily Velké moře. 3A z moře vystoupila čtyři veliká zvířata, odlišná jedno od druhého. 4První…

Čtvrtek 28. 11. 2013

Dan 6,12-28 12Tu se ti muži shlukli a přistihli Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha o milost. 13Hned šli ke králi a dovolávali se královského zákazu: „Zdali jsi nepodepsal…

Středa 27. 11. 2013

Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 1Král Belšasar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmito tisíci pil víno. 2Při popíjení vína poručil Belšasar přinést zlaté a…

Úterý 26. 11. 2013

Dan 2,31-45 31Ty jsi, králi, viděl jakousi velikou sochu. Byla to obrovská socha a její lesk byl mimořádný. Stála proti tobě a měla strašný vzhled. 32Hlava té sochy byla z ryzího…

Pondělí 25. 11. 2013

Dan 1,1-6.8-20 1Ve třetím roce kralování Jójakíma, krále judského, přitáhl Nebúkadnesar, babylónský král, k Jeruzalému a oblehl jej. 2Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského…

Pátek 22. 11. 2013

1 Mak 4,36-37.52-59 36Potom Juda a jeho bratři vyhlásili: „Naši nepřátelé jsou rozdrceni, pojďme očistit a znovu posvětit svatyni!“ 37Všecko vojsko se shromáždilo a pochodovalo na…

Čtvrtek 21. 11. 2013

1 Mak 2,15-29 15Královi lidé, nutící lid k odpadnutí, přišli také do města Módeínu, aby zde dohlédli na konání obětí. 16Sešli se k nim mnozí Izraelci, i Matitjáš a jeho synové…

Středa 20. 11. 2013

2 Mak 7,1.20-31 1Stalo se, že bylo zajato sedm bratrů i s matkou, a král, aby je donutil jíst jim zakázané vepřové maso, chtěl toho dosáhnout mučením biči a řemeny. … 20Ještě více…

Úterý 19. 11. 2013

2 Mak 6,18-31 18Jistému Eleazarovi, jednomu z předních znalců Zákona, který byl pokročilého věku a ušlechtilých rysů tváře, otevřeli násilím ústa a nutili ho pozřít vepřové maso.…

Pátek 15. 11. 2013

Mdr 13,1-9 1Vskutku nicotní jsou od přírody všichni lidé, kterým nebylo dáno znát Boha. Ze všeho dobrého, co mají před očima, nedokázali poznat toho, který je, a z pohledu na dílo…

Čtvrtek 14. 11. 2013

Mdr 7,22 - 8,1 22Neboť v ní je duch myslící a svatý, jedinečný a přitom mnohotvárný, duch jemný, hbitý, pronikavý, neposkvrněný, spolehlivý, neproměnný, milující dobro, činorodý,…