18.9.2022

„Navěky nezapomenu na žádný jejich skutek!“


Kdypak už bude po slavnosti novoluní, abychom mohli prodávat obilí? A po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky, zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vah, nuzáka kupovat za stříbro a chudáka za opánky?
/Amos 8,5-6/

Tržní spekulace, která působí ožebračování chudých, je už tenkrát vnímána jako odporný čin. Mám-li sloužit jedinému Pánu, chci mu být podobný a potřebných se zastávat!

1. čtení Am 8,4-7
Amos je první píšící prorok, působil v Severním Izraeli v 8. stol. př. Kr. Je známý neúprosnou kritikou 
vyděračských postojů tehdejší šlechty, ale také kritikou úcty k falešným božstvům. Obrácení 
k Hospodinu je cestou záchrany (Am 5,4; 8,11; 9,11-15).
Žalm 113
Hospodin zná své služebníky, ač jsou chudí. Ale jsme my Božími služebníky?
2. čtení 1 Tim 2,1-8
Tři listy (tzv. pastorální epištoly) píše svatý Pavel dvěma blízkým spolupracovníkům – Timoteovi do 
Efezu a Titovi na Krétu. Proto je náš list koncipován jako povzbuzení ke kvalitní službě pastýře 
a k plnohodnotnému životu křesťanů. Všimněme si klíčové teologické výpovědi o jediném prostředníku 
mezi Bohem a lidmi.
Evangelium Lk 16,1-13
Tato perikopa navazuje na podobenství o milosrdném otci a marnotratném, resp. „poctivém“ synovi. 
Jakou roli hraje svázanost majetkem v myšlení učedníků? Pán ví, že správce majetku je nepoctivý! 
Nechválí nepoctivost, ale prozíravost a svobodu vůči majetku, který je pomíjivý.
www.vira.cz

Zobrazeno 167×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.