30.5.2021-slavnost Nejsvětější Trojice

Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!


Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.
/Mt 18-20/

Ježíšovo poslání a výslovný pokyn křtít ve jménu Trojice je potvrzením jednoty našeho Boha v lásce! 
V lásce, do které zahrnuje i mě. Znám datum svého křtu?

1. čtení Dt 4,32-34.39-40
Kniha Deuteronomium je pojata jako Mojžíšovo shrnutí událostí vyjití z Egypta a zároveň opakuje a nově 
interpretuje celý Zákon. Její čtvrtá kapitola je závěrem úvodní části. Nabádá nejprve k věrnosti Bohu 
a připomíná dějiny vyjití z egyptského zajetí a ukazuje tak svrchovanost Boží i jedinečnost, s jakou se 
k Izraeli sklonil.
Žalm 33
Srovnávat se s mocí Boží je vrcholný nerozum. Moudrý člověk se před Boží velikostí sklání…
2. čtení Řím 8,14-17
List Římanům se obšírně zabývá otázkou ospravedlnění z víry, a nikoli ze skutků Zákona. Křesťané jsou 
vedeni Duchem Božím, a nikoli normami. Kdo je tento Duch? Dar Otce i Syna! Je to Boží láska, která 
nás objala. Proto dnes smíme Boha nazvat Otcem.
Evangelium Mt 28,16-20
Čteme poslední slova Matoušova evangelia. Ježíš odchází k Otci. Ale jeho loučení není poznamenáno 
smutkem či nostalgií. Na tomto místě se nejzřetelněji v Matoušově evangeliu objeví vyznání víry 
v Nejsvětější Trojici. A každý další učedník má být do tohoto tajemství ponořen!
www.vira.cz

Zobrazeno 149×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.