10.1.2021 svátek Křtu Páně

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít.


Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“               /Mk 1,10-11/

I mě Hospodin ve křtu povolal. I mě vzal za ruku. Dokážu být dobrým služebníkem, abych měl celý život 
radost z tohoto vztahu?

1.čtení Iz 42,1-4.6-7
Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění. Proto se domníváme, že jde o jiného autora než 
v předešlých kapitolách. Tento text vznikl v 6. stol. př. Kr., v době babylonského zajetí. A právě zde se 
objevuje postava „Služebníka“, který Izrael zachrání.
Žalm 29
Tento žalm mluví o moci a síle Hospodinova „hlasu“. Jeho síla vzbuzuje chválu věrných. Připojme se 
k této chvále.
2. čtení Sk 10,34-38
Apoštol Petr přišel do domu pohanského setníka Kornelia, který zatoužil poznat víru, na základě Boží 
výzvy. Když Petr uslyšel, že Bůh jedná i v srdcích těchto pohanů, plný radosti vypráví, jak to všechno 
s Ježíšem bylo…
Evangelium Mk 1,6b-11
Křest v Jordánu je začátkem Ježíšovy mise. Pán symbolicky bere hříchy lidí na sebe z vody Jordánu, 
kde je stejně symbolicky zanechávali Janovi kajícníci. Proto sestupuje holubice až po křtu: Otcova láska 
– Duch svatý – se od této chvíle bude projevovat skrze Ježíše.
 

Zobrazeno 162×
komentáře
Matonick

V dnešním příspěvku do Slova na den je zmiňována postava „Služebníka“. Ten se objevuje i v prvním čtení. Prorok zde představuje Služebníka jako Hospodinova vyvoleného, který má být světlem všem národům. O svátku Křtu Páně je vhodné zaměřit se právě na Ježíše jako novozákonního Božího služebníka. Novozákonní texty dokazují, že křesťané vztahovali tyto texty už od počátku na Krista. Matouš, uvádí v kapitole 12 - „Splněné proroctví o Božím služebníkovi“ - píseň výslovně ve vztahu k Ježíšovi (Mt 12,18-21). V celém svém evangeliu vykresluje Ježíše jako člověka, který plní svůj úkol služebníka, když nenápadně a tiše uzdravuje a pomáhá a říká „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky“ (Mt 28,19). Křesťanská církev plní úkoly sluřebníka od dob apoštolů a hlásá Boží spásu v celém světě.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.