18.3.2020

… Izraeli, poslouchej nařízení a ustanovení…


Neboť kde je tak velký národ, jemuž by byli bohové tak blízko, jako je Hospodin náš Bůh, kdykoli ho vzýváme. 
                                                  /Dt 4,7/


Tím víc dnes, v době novozákonní, mohu zajásat! Vždyť které náboženství vyznává skutečnost tak velikou, že se Bůh stává člověkem, abychom mohli žít s Ním a v Něm!

1. čtení: Dt 4,1.5-9
žalm: Žl 147
evangelium: Mt 5,17-19

www.vira.cz

Zobrazeno 620×
komentáře
Matonick

Podle textu prvního čtení Mojžíš ukládá Božímu lidu zachovávat neustále absolutní věrnost Hospodinu. Jejím konkrétním vyjádřením je uskutečňování Božích zákonů a přikázání , aby mohl vyvolený národ dostat zaslíbenou zemi a aby byl příznivě ovlivněn jeho životní styl. Nabude pak úcty a vážnosti v očích okolních národů. Budou obdivovat jeho neobyčejnou moudrost a poznají , že tomuto národu je mimořádně blízko jeho Bůh. Časté připomínání velikých skutků, které Bůh vykonal k dobru svého lidu vede člověka ke stále větším projevům vděčnosti Bohu.

Matonick

V dnešní liturgii budeme proto citovat mnohé chvály Hospodinu za jeho láskyplnou péči o svůj lid ze žalmu 147 nadepsaného: JE TAK DOBRÉ BOHU NAŠEMU PĚT ŽALMY. Haleluja. Bůh se stal člověkem. Jásejme a připojme k tomu dva verše ze žalmu 115,22-24: “Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.”

Matonick

Dnešní evangelium podle Matouše nám skutečně podnět k zajásání poskytuje. Ježíš v textu vyjadřuje hlubokou důvěru ke Starému Zákonu, který v průběhu století připravoval Boží lid na život ve společenství s Bohem. Nyní se toto společenství z Boží milosti naplnilo a v Ježíši se Bůh stal “Emanuelem”- to jest “Bohem s námi”. Dávná ustanovení zůstávají v Kristu I nadále v platnosti jako věčný zákon. Ježíš, Pán je s námi! V něm nacházíme plnou radost a můžeme ji prožívat uprostřed každodenních obtíží svého života. Jásejme a radujme se!

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.