13.3.2020

Byl jeden hospodář a ten vysázel vinici.


„To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho dědictví bude naše!“ 
                                                    /Mt 12,7/

Kdo chce Pánovu vinici uchvátit jen pro sebe, postará se o to, že mu její správa bude odňata. Mohu zde vnímat i varování před projevy pocitu výlučnosti a zakládání si na vlastní „věrnosti“.


1. čtení: Gn 37,3-4.12-13a.17b-28
žalm: Žl 105 
evangelium: Mt 21,33-43.45-46

www.vira.cz

Zobrazeno 519×
komentáře
Matonick

K zamyšlení nad dnešním Slovem na den je nám předloženo Ježíšovo “Podobenství o zlých vinařích” podle Matouše. Ježíšovým posluchačům to připomenula jim známá píseň proroka Izaiáše: „Hospodinova vinice“ (Iz 5, 1-7), která někdy nenese ovoce, jak by měla. Vinice je symbolem toho, co náleží Bohu, co je od něj svěřeno do opatrování a péče. Izajáš zpívá o vinici, o „vinici Hospodina zástupů“, vinici, kterou je „dům izraelský“, Boží vyvolený lid. Celé podobenství je pak především prorockým varováním před špatným chápáním těchto pojmů. Pánem a majitelem, který vinici vybudoval a svěřil vinařům, je Hospodin sám. Bůh se nám ukazuje jako ten, který - ač ví a předvídá - přece nezasahuje. Bůh, který zpovzdálí všechno riskuje, včetně smrti svého Syna, Bůh nekonečně trpělivý.

Matonick

Což náš Bůh není také spravedlivý? Co udělá pán vinice, když mu zabili syna? To už je otázka, kterou Ježíš, dává svým posluchačům. U evangelisty Matouše dokonce odpověď dávají jeho posluchači sami: „Zlé bez milosti zahubí“.Ti zlí vinaři skončí. Pán obnoví své právo ke své vinici, neboť je to jeho vinice, ne těch vinařů. Ti zlí vinaři nebudou užívat plodů Boží vinice. Nedomnívej se nikdo, že bys mohl mít z Boží vinice, z jeho lidu, z jeho díla výnosný kšeft. Skončíš. Nedomnívej se nikdo, že Boží vinice patří tobě, že Bůh patří tobě jako tvé vlastnictví, že si v Božím díle můžeš počínat, jak se ti zachce a zlíbí, ke svému vlastnímu prospěchu a zisku, protože Pán Bůh je vzdálen, a své vlastnictví si odtamtud hlídá tak bezbranně a bezmocně. Skončíš! Skončíš jako ti „zlí vinaři“.

Matonick

Ale pozor! Skončíš ty, ale neskončí tím ještě viníce, neskončí tím Boží lid a Boží dílo na tomto světě. Pán Bůh nevydá svou vinici napospas. Vinici dá jiným. V izajášovské písni je tomu jinak. Tam skončí i vinice, celá přijde vniveč. Ježíšovo poselství o trpělivém Bohu jde dale. Nevzdá se své vinice navždy. Svěří ji těm, kdo ponesou její plody, kdo budou vědět, že jsou služebníky, a ne pány Božího lidu a Božího díla, ať z toho či onoho národa, ať Židé nebo Nežidé. To je řečeno poté, kdy zlí vinaři znectili, zranili, popravili mnohé pánovy sluhy. Poté, co zabili jeho vlastního syna. Jaká nekonečná trpělivost! Ještě i potom pán chce mít svou vinici. Jak mu musí být vzácná! Ještě i po smrti svého Syna Pán Bůh chce mít na zemi svůj lid. Jak mu musí být vzácný! A jak mu musíme být vzácní my!

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.