AMEN, AMEN, PRAVÍM VÁM: UVIDÍTE NEBE OTEVŘENÉ A BOŽÍ ANDĚLY VYSTUPOVAT A SESTUPOVAT NA SYNA ČLOVĚKA - Z BOHOSLUŽBY SLOVA – SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ - ČTVRTEK 29.9.2022

Na nebi nastal boj: Michael a jeho andělé se dali do boje s drakem; drak a jeho andělé se postavili proti nim, ale neobstáli a přišli o svoje místo na nebi. Velký drak – starý had, nazývaný ďábel a satan, svůdce celé země – byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: „Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho Pomazanému, neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci. Oni nad ním zvítězili Beránkovou krví a slovem svého svědectví, protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti. Proto se veselte, nebesa a vy, kteří v nich přebýváte!“Z prvního čtení  (Zj 12,7-12a).

Svátek tří archandělů, který se dnes  slaví, oslavuje anděly jako prostředníky mezi tajemným a vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami a lidskými životy na straně druhé. Díky andělům můžeme vidět a vnímat spásnou přítomnost věčného a nekonečného Boha mezi námi. Dnešní čtení se vztahuje k první válce mezi archandělem Michaelem a Satanem (Luciferem), kdy Satan a jeho andělé byli pro svoji pýchu potrestáni a vyhnáni z nebe na zem do temné propasti (pekla) jako trest za hřích pýchy a vzpoury proti Bohu. Michael je v této válce potom oslavován jako bojovník proti silám zla a zároveň věznitel Satana. 

Z  evangelia (Jan 1,47-51):Ježíš uviděl Natanaela, jak k němu přichází, a řekl o něm: „To je pravý Izraelita, v kterém není lsti.“ Natanael se ho zeptal: „Odkud mě znáš?“ Ježíš mu odpověděl: „Viděl jsem tě dříve, než tě Filip zavolal, když jsi byl pod fíkovníkem.“ Natanael mu na to řekl: „Mistře, ty jsi Boží syn, ty jsi král Izraele!“ Ježíš mu odpověděl: „Proto věříš, že jsem ti řekl: ‘Viděl jsem tě pod fíkovníkem’? Uvidíš ještě větší věci.“ A dodal: „Amen, amen, pravím vám: Uvidíte nebe otevřené a Boží anděly vystupovat a sestupovat na Syna člověka.“

Žid Natanael věděl mnoho. Studoval Písma dlouho a kladl si vážné otázky. Jeho víru vyvolá teprve setkání – setkání s Ježíšem. Teprve tehdy, když se Natanael setkal s Ježíšem, tak rozpoznal smysl všeho, co dosud věděl.  Ježíš je Spasitelem proto, že nám otevírá nebe! Včetně pohledu na Boží anděly, jejichž svátek dnes slavíme.Tak slíbil Natanaelovi: „Uvidíš věci daleko větší.“ Skrze Ježíše vede cesta k nebi. K nebi, které je všude tam, kde máme společenství s ním, s živým Ježíšem. 

Odkaz  na  liturgické  texty z lekcionáře  k bohoslužbě  slova na čtvrtek 29.9.2022.

1. čtení: Zj 12,7-12a    Nebo:    Dan 7,9-10.13-14                         

Žalmy: Žl 138, 1-2a.2bc+3.4-5  ,  odpověď: Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. 

Evangelium: Jan 1,47-51

Zobrazeno 88×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.