VLOŽÍM SVŮJ ZÁKON DO JEJICH NITRA – Z BOHOSLUŽBY SLOVA – PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, KNĚZE - ČTVRTEK 4.8.2022

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu: ne jako byla smlouva, kterou jsem sjednal s jejich otci, když jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země; smlouva, kterou zrušili, ačkoli já jsem byl jejich pánem – praví Hospodin. Taková bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým domem po těch dnech – praví Hospodin: Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem! Nebude již učit druh druha, bratr bratra: „Poznej Hospodina!“ Neboť mě poznají všichni od nejmenšího do největšího – praví Hospodin. Jejich nepravosti jim odpustím a na jejich hřích už nevzpomenu.Z prvního čtení    (Jer 31,31-34).  

Návrat celého Izraele do vlastní země a obnovení svobodné existence dosahuje svého vrcholu v uzavření nové smlouvy. Tato zvěst představuje vrchol Jeremiášova proroctví. Hospodin je Pán, který se sklonil k Izraeli a pozdvihl jej k sobě. Boží zákon již nebude něčím vnějším, nebude se jednat o přikázání napsaná na kamenných deskách. Nový zákon bude niternou záležitostí, bude to zákon vepsaný do srdcí lidí. Bude přímo dostupný pro každého. Každý člověk bude sám schopen rozpoznat Boží vůli. 

Z evangelia (Mt 16,13-23): Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“ Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš. Od té doby Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“

V Matoušově evangeliu čteme působivý úryvek o Ježíši jako Božím Synu a o tom, jak byl chápán i nepochopen nejen lidmi, kterým kázal, ale také těmi, které si vybral a které se snažil vychovat jako budoucí služebníky svého poslání. Někteří z těchto klíčových lidí prostě nepochopili to nejzákladnější, totiž to, koho následují. Petr to přes všechny své slabosti pochopil, ale myslel, že se věci budou vyvíjet jinak. Naše lidské myšlení může blokovat Boží plány. Máme se však vždy snažit jednat podle Boží vůle. Zásady, podle kterých se máme řídit, máme uloženy ve svém srdci.

Odkaz  na  liturgické texty  z lekcionáře  k  bohoslužbě slova  na čtvrtek 4.8.2022

1. čtení:  Jer 31,31-34

Žalmy: 51,12-13.14-15.18-19 , odpověď: Stvoř mi čisté srdce, Bože!

Evangelium:  Mt 16,13-23

Zobrazeno 166×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.