KDYŽ JEŽÍŠ UVIDĚL VELKÝ ZÁSTUP, BYLO MU JICH LÍTO A UZDRAVIL JEJICH NEMOCNÉ – Z BOHOSLUŽBY SLOVA – PAMÁTKA SV. ALFONSE Z LIGUORI, BISKUPA A UČITELE CÍRKVE - PONDĚLÍ 1.8.2022

Na začátku kralování judského krále Sidkijáha řekl prorok Chananjáh v Hospodinově domě před kněžími a vším lidem: „Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Zlomím jařmo babylónského krále! Ještě dvě léta a dám zase na toto místo přinést všecko nářadí Hospodinova domu, které vzal babylónský král Nabuchodonosor z tohoto místa a přenesl je do Babylóna. Tu odpověděl prorok Jeremiáš proroku Chananjáhovi: „Ať se tak stane! Kéž tak učiní Hospodin! Ať Hospodin splní tvá slova, která jsi prorokoval, aby se zas vrátilo nářadí do Hospodinova domu a všichni vyhnanci z Babylóna na toto místo. Avšak o proroku, který předpovídá štěstí, se teprve tehdy pozná, že je prorokem, že ho poslal skutečně Hospodin, když se splní slovo toho proroka.“ Tu vzal prorok Chananjáh jařmo ze šíje proroka Jeremiáše a rozlámal je. Pak řekl prorok Jeremiáš proroku Chananjáhovi: Hospodin tě neposlal, ale ty jsi svedl tento lid, aby se spoléhal na lež! Proto praví Hospodin: Hle, pošlu tě pryč ze světa, neboť jsi kázal vzpouru proti Hospodinu!“ Z prvního čtení Jer 28.

V epizodě z knihy proroka Jeremiáše (asi z roku 594 př.Kr.) jde o otázku pravého a falešného proroctví. Jeremiáš  ohlašuje pravé Boží slovo, i když je to velmi nepopulární. Jeho zvěst je opravdu neradostná.  Babylonie uplatní v blízké budoucnosti svou vládu nad Judskem ještě daleko tvrdším způsobem. Falešný prorok se dočká bezprostředního potrestání. Jeho smrt bude dokladem pravosti Jeremiášova proroctví. 

Z  evangelia (Mt 14,13-21): Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: „Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu.“ Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“ Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby.“ Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“ A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

Zpráva o stětí Jana Křtitele přiměla Ježíše, aby se vzdálil do samoty, a tak se vyhnul pokusům protivníků o jeho odstranění. Rozhodně se však nevzdal poslání, které mu svěřil nebeský Otec a s velikou láskou vyslechl zástup věřících, který požadoval jeho skutky jako znamení přicházející spásy. Ježíšova láska představuje sílu, která uzdravuje nemocné a sytí hladovějící. 

Odkaz  na  liturgické texty  z lekcionáře  k  bohoslužbě slova  na pondělí 1.8.2022

1. čtení:   Jer 28,1-17

Žalmy: 119,29.43.79.80.95.102, odpověď: Nauč mě, Hospodine, svým příkazům.

Evangelium:   Mt 14,13-21

Zobrazeno 133×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.