LÉKAŘE NEPOTŘEBUJÍ ZDRAVÍ, ALE NEMOCNÍ – Z BOHOSLUŽBY SLOVA – PÁTEK PO 13. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 1.7.2022

Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země a říkáte: „Kdypak už bude po slavnosti novoluní, abychom mohli prodávat obilí? A po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky, zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vah, nuzáka kupovat za stříbro a chudáka za opánky? I nejhorší obilí prodáme.“ „V onen den – praví Pán, Hospodin – o polednách dám zapadnout slunci, za jasného dne sešlu temnotu na zem. V nářek změním vaše slavnosti, v žalozpěvy všechny vaše písně, žínicí zahalím všechna bedra, lysinu přivedu na každou hlavu, způsobím nářek jako nad jediným synem a konec všeho jak bolestný den! Hle, blíží se dny – praví Pán, Hospodin – kdy sešlu na zemi hlad; ne hlad po chlebě ani žízeň po vodě, ale po slyšení Hospodinova slova.“ Budou běhat od moře k moři a chodit od severu na východ, budou hledat Hospodinovo slovo, ale nenaleznou ho.Z  prvního čtení ( Am 8). 

V první části úryvku z Písma líčí prorok Amos představy lidu národa Izraele o svém budoucím hříšném životě a podvodném podnikání. Druhá část ukazuje, jak na tuto nevěru vůči smlouvě , která s ním byla uzavřena, reaguje Hospodin. V národu zavládne smutek. Největším trestem bude neutišitelný hlad a žízeň po Božím slovu. Je přirozené, že lidé síly ztrácí. Proto je vždy nutný čas k obnově. Odpočívat. Mít čas pro svoji duši. Tělo získává sílu z jídla, ale odkud získává sílu to, co je uvnitř člověka? Ježíš Kristus znal obě dvě cesty. Odcházel k modlitbě na pustá místa. Na druhé straně však působil mezi lidmi.

Z evangelia (Mt 9,9-13): Když Ježíš šel ze svého města, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v jeho domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: „Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“ On to zaslechl a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: `Milosrdenství chci a ne oběť.' Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky.“ 

Z evangelia čteme o povolání hříšníka celníka Matouše. Ježíš viděl, že je schopen a připraven mu naslouchat a odpovědět. Matouš už pouze očekával svého Zachránce – Spasitele. Tomu by nasvědčovala i jeho okamžitá reakce. Ihned, jak zaslechl Ježíšův hlas, vstal a následoval ho.

Odkaz  na    liturgické texty  z lekcionáře  k  bohoslužbě slova na  pátek 1.7.2022.  

1. čtení: Am 8,4-6.9-1

Žalmy: 119,2.10.20.30.40.131 ,  odpověď: Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst

Evangelium: Mt 9,9-13

Zobrazeno 130×
komentáře
Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.