Křesťanství, přátelé, signály.cz

Prožívej naplno svůj duchovní život. Společně s přáteli. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Archiv společenství Modlitba breviáře

Když nás tady zdenča23 zasypává texty hymnů, napadla mě diskuzní otázka:
Pro ty, kteří mají to štěstí a mají k hymnům nápěvy, který je váš oblíbený?

Já mám nejraději velikonoční Ó převeselá novina, z vánočních Kriste, světa Spasiteli, v mezidobí Teď se před tvým trůnem stavím. A z památek svatých je moc krásný chvalozpěv stvoření sv. Františka Ó dobrý Pane, mocný, svrchovaný (modlitba se čtením).

dromedar

V hymnáři si u svých oblíbených hymnů dělám tužkou hvězdičku :)

V mezidobí bych hlasoval pro "Kriste, dej pomoc v dnešní den" (ale to je jen jedna z většího množství "hvězdiček") a celý rok se těším na postní "Ó Beránku nevinný" a "Soudce všeho světa, Bože".

Asterix

To já se na toho sv. Františka těším taky celý rok, je to totiž jednou za rok narozdíl od postních písní :D

ZdeňkaMF
ZdeňkaMF

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
2. týden žaltáře (Druhé nešpory)

MODLITBA
Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce, dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen... :-)

ZdeňkaMF
ZdeňkaMF

13. únor 2011
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
2. týden žaltáře (Druhé nešpory)
HYMNUS

Pravý Bože na výsosti,
předivný jsi v své moudrosti,
kterou všechno spatřuješ,
nebe, zemi spravuješ.
Chvála Všemohoucímu,
chvála Vševědoucímu!

Jediným slovem své moci
učinil jsi všechny věci,
nic tobě nemožného
ani nic nesnadného.
Ó Bože všemohoucí,
buď chválen dnem i nocí!

Tys v nebi kůry andělské,
v světě pokolení lidské
stvořil, by ti sloužili,
navěky s tebou byli.
Buď tobě za to chvála
věčná a neskonalá!

Kdo tebe vpravdě poznají,
v tebe naději skládají,
neb tys věčná dobrota,
uvádíš do života.
Ó Bože dobrotivý,… Zobrazit více

13. únor 2011
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
2. týden žaltáře (Druhé nešpory)
HYMNUS

Pravý Bože na výsosti,
předivný jsi v své moudrosti,
kterou všechno spatřuješ,
nebe, zemi spravuješ.
Chvála Všemohoucímu,
chvála Vševědoucímu!

Jediným slovem své moci
učinil jsi všechny věci,
nic tobě nemožného
ani nic nesnadného.
Ó Bože všemohoucí,
buď chválen dnem i nocí!

Tys v nebi kůry andělské,
v světě pokolení lidské
stvořil, by ti sloužili,
navěky s tebou byli.
Buď tobě za to chvála
věčná a neskonalá!

Kdo tebe vpravdě poznají,
v tebe naději skládají,
neb tys věčná dobrota,
uvádíš do života.
Ó Bože dobrotivý,
budiž nám milostivý!

ZdeňkaMF
ZdeňkaMF

12. únor 2011
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
2. týden žaltáře (První nešpory)
KRÁTKÉ ČTENÍ
Kol 1, 2b-6a
Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce. Když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme totiž o vaší víře ve spojení s Kristem Ježíšem a o vaší lásce ke všem věřícím, a to pro naději na odměnu, která je vám připravena v nebi. O té naději jste slyšeli už dříve při hlásání slova pravdy, radostné zvěsti, která k vám pronikla. A jako už přináší ovoce a šíří se na celém světě, tak je tomu také u vás.

MODLITBA
Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a… Zobrazit více

12. únor 2011
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
2. týden žaltáře (První nešpory)
KRÁTKÉ ČTENÍ
Kol 1, 2b-6a
Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce. Když se za vás modlíme, nepřestáváme děkovat Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. Slyšeli jsme totiž o vaší víře ve spojení s Kristem Ježíšem a o vaší lásce ke všem věřícím, a to pro naději na odměnu, která je vám připravena v nebi. O té naději jste slyšeli už dříve při hlásání slova pravdy, radostné zvěsti, která k vám pronikla. A jako už přináší ovoce a šíří se na celém světě, tak je tomu také u vás.

MODLITBA
Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné srdce, dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom byli tvým důstojným příbytkem. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

ZdeňkaMF
ZdeňkaMF

11. únor 2011
Panny Marie Lurdské
nezávazná památka
HYMNUS

Zdrávas, hvězdo mořská,
Matko Boží štědrá,
ustavičná Panno,
šťastná nebes bráno.

Přijímajíc "Ave"
ze rtů Gabriele,
vrať nám pokoj pravý,
měníc úděl Evy.

Rozvaž pouta vinným,
slepé vyveď ze tmy,
odvrať od nás vše zlé,
vypros všechno dobré.

Vypros, Matko naše,
milost od Ježíše,
neboť on nám z nebe
byl dán skrze tebe.

Panno nejvýš svatá,
mírná, vlídná, tichá,
veď nás cestou ctností,
ať jsme tiší, čistí.

Uč nás, Panno čistá,
následovat Krista,
u něho ať s tebou
najdem radost věčnou.

KRÁTKÉ ČTENÍ
Řím 15, 1-3
My "silní" jsme povinni… Zobrazit více

11. únor 2011
Panny Marie Lurdské
nezávazná památka
HYMNUS

Zdrávas, hvězdo mořská,
Matko Boží štědrá,
ustavičná Panno,
šťastná nebes bráno.

Přijímajíc "Ave"
ze rtů Gabriele,
vrať nám pokoj pravý,
měníc úděl Evy.

Rozvaž pouta vinným,
slepé vyveď ze tmy,
odvrať od nás vše zlé,
vypros všechno dobré.

Vypros, Matko naše,
milost od Ježíše,
neboť on nám z nebe
byl dán skrze tebe.

Panno nejvýš svatá,
mírná, vlídná, tichá,
veď nás cestou ctností,
ať jsme tiší, čistí.

Uč nás, Panno čistá,
následovat Krista,
u něho ať s tebou
najdem radost věčnou.

KRÁTKÉ ČTENÍ
Řím 15, 1-3
My "silní" jsme povinni snášet slabosti těch, kdo "silní" nejsou, a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás ať si hledí získat oblibu u bližního k jeho dobru a prospěchu. Vždyť ani Kristus neměl zalíbení sám v sobě. Je přece psáno: Potupy těch, kdo tě tupili, padly na mne.
MODLITBA
Milosrdný Bože, ty víš, jak jsme nestálí, vyslyš naše prosby a na přímluvu neposkvrněné Rodičky svého Syna nám přispěj na pomoc, abychom se zbavili svých poklesků a povstali k novému životu. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

ZdeňkaMF
ZdeňkaMF

10. únor 2011
Sv. Scholastiky, panny
památka

KRÁTKÉ ČTENÍ
1 Kor 7, 32b.34a
Kdo nemá manželku, stará se o věci Páně, jak by se líbil Pánu. A žena nevdaná a panna se stará o věci Páně, aby byla svatá na těle i na duši.

MODLITBA
Přispěj nám, Bože, na pomoc, abychom dovedli následovat svatou Scholastiku v její upřímné oddanosti k tobě: dej, ať ti sloužíme s čistým srdcem a poznáváme, že nás opravdu miluješ. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

ZdeňkaMF
ZdeňkaMF

MODLITBA
Vyslyš, Bože, naši modlitbu a chraň nás ve dne v noci, abychom uprostřed proměn času byli pevně zakotveni v tobě. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

ZdeňkaMF
ZdeňkaMF

9. únor 2011
Středa, mezidobí, 5. týden
1. týden žaltáře
KRÁTKÉ ČTENÍ
Jak 1, 22.25
Musíte uvádět slovo ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali sami sebe. Kdo se důkladně zahledí do dokonalého zákona svobody a přitom vytrvá, kdo není jen posluchač zapomnětlivý, ale skutečně podle toho jedná, ten v tom jednání najde svou blaženost.

ZdeňkaMF
ZdeňkaMF

8. únor 2011
Sv. Jeronýma Emilianiho
nezávazná památka
KRÁTKÉ ČTENÍ
1 Jan 3, 1a.2
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až se Syn Boží ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.
MODLITBA
Bože, prameni milosrdenství, tys povolal svatého Jeronýma, aby se stal ochráncem a otcem sirotků; na jeho přímluvu ukaž všem, kdo jsou v nouzi, že jsi náš milující Otec, a dej, ať si věrně uchováme ducha tvého synovství. Skrze tvého Syna… Zobrazit více

8. únor 2011
Sv. Jeronýma Emilianiho
nezávazná památka
KRÁTKÉ ČTENÍ
1 Jan 3, 1a.2
Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až se Syn Boží ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.
MODLITBA
Bože, prameni milosrdenství, tys povolal svatého Jeronýma, aby se stal ochráncem a otcem sirotků; na jeho přímluvu ukaž všem, kdo jsou v nouzi, že jsi náš milující Otec, a dej, ať si věrně uchováme ducha tvého synovství. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.

ZdeňkaMF
ZdeňkaMF

RÁTKÉ ČTENÍ 7.2.2011
Kol 1, 9b-11
Nepřestáváme se za vás modlit a prosit Boha, abyste dobře poznali jeho vůli a aby se vám dostalo všestranné moudrosti a duchovního pochopení. Tak povedete život hodný Pána a budete se mu ve všem líbit: ponesete plody všech možných dobrých skutků a porostete v poznávání Boha. Jeho božská moc vám dá všestrannou sílu, abyste všechny zkoušky trpělivě vydrželi.

  • 1
  • 2