S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Bližšie světu

sobota, 18. května   do   neděle, 26. května
Slovensko,
Ľubietová
Erasmus kurz pobyt
všichni účastníci »

Účastníci by mali byť pracovníci s mládežou nad 18 rokov, ktorí chcú zvyšovať svoje znalosti,
zručnosti a postoje v oblasti projektového managementu a neformálneho vzdelávania mladých ľudí a
ktorí sa chcú začať zapájať do organizácie výmen mládeže. Školiaci kurz je otvorený predovšetkým
pracovníkom s mládežou, ktorí nemajú žiadne predchádzajúce skúsenosti s projektovým
managementom a s programom Erasmus+.
Dôležitým kritériom výberu je motivácia pracovníkov s mládežou a ochota sa učiť nové veci. Žiadne
iné obmedzujúce kritéria nie sú stanovené.
Školiacich kurzov sa zúčastnia aj pracovníci s mládežou s nedostatkom príležitostí - lídri
neformálnych skupín, ktorí sú v súčasnej dobe nezamestnaní, ich ekonomický príjem je teda veľmi
nízky a zároveň aj pracovníci s mládežou z vidieckych regiónov, ktorí nemajú toľko príležitostí
sieťovať sa s inými organizáciami a inšpirovať sa. Hornú vekovú hranicu nestanovujeme.
Potreby účastníkov školiacich kurzov:
- získať nové kompetencie, predovšetkým v oblasti projektového managementu,
- zlepšovať svoje jazykové kompetencie, predovšetkým komunikáciou v anglickom jazyku,
nakoľko tento kurz je zameraný na konverzáciu v anglickom jazyku pod vedením 2
kvalifikovaných jazykových lektorov
- zvyšovať kvalitu práce s mládežou,
- rozvíjať internacionalizáciu svojich organizácií,
- získať skúsenosť s účasťou na medzinárodnom projekte
- naviazať nové kontakty
Prvý blok programu školiaceho kurzu bude zameraný na pojem kľúčové kompetencie a na dôležitosť
ich rozvíjania. V rámci tohto bloku si účastníci vyskúšajú ako funguje proces učenia a naučia sa, aké
sú prvky jednotlivých kompetencií a ako ich rozvíjať. Zároveň pri ňom účastníkom predstavíme
Youthpass a účastníci si naplánujú, ktoré vedomosti, zručnosti a postoje chcú rozvíjať. V oboch
školiacich kurzoch si tiež spoločne spracujeme mapu kompetencií, kde si účastníci budú každý deň
zaznamenávať svoj posun. V závere školiaceho kurzu prebehne záverečná reflexia vzdelávacieho
procesu a získané kompetencie si pracovníci s mládežou zapíšu do svojho Youthpassu. V rámci
školiaceho kurzu budeme používať rôzne metódy hodnotenia a ich prostredníctvom budeme
účastníkov učiť, ako hodnotiť svoje aktivity, napr. hodnotiaci strom, dotyková reflexia, dotazníky