S přáteli na nejen křesťanské akce

Zjistíš, kam jedou tví přátelé a můžeš se přidat. Více o signály.cz »

Zaregistrovat se

Antiochia

sobota, 6. července 2013 – 18:00   do   sobota, 31. srpna 2013 – 12:00
Stráž pod Ralskem
www.antiochia.cz
Antiochia nová evangelizace misie
všichni účastníci »

- Antiochia – letní prázdninová „evangelizace"

- Pořádá mládež od 16 let pod vedením bohoslovců

- Chceš dát i Ty tímto způsobem 14 dní ze svých prázdnin Pánu Bohu?

„Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Zpráva o tom se dostala k sluchu církve v Jeruzalémě a bratří poslali do Antiochie Barnabáše. Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrni. Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry; a tak bylo mnoho lidí přivedeno k Pánu... Právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany.“(Sk 11,20-26)

Během celých letních prázdnin přijíždí do vybraných obcí v Čechách a na Moravě mládež starší šestnácti let a v několika čtrnáctidenních turnusech se podílí na životě a aktivitách dané obce. Turnusy jsou vedeny bohoslovci, případně i zkušenými laickými vedoucími. Činnost závisí na aktuálních potřebách farnosti. Vším, co děláme se snažíme zvěstovat evangelium Pána Ježíše Krista. Na prvním místě stojí svědectví vlastním křesťanským životem.

Snažíme se obracet ke všem věkovým skupinám, přičemž zvláštní pozornost je věnována mládeži a dětem. Nabízíme ve farnosti alternativní programy pro děti během prázdnin (kreativní a dovednostní hry, divadelní představení s křesťanskou tématikou, na kterém se sami podílejí, poznávací výlety, táboření apod.). Ostatní věkové skupiny oslovuje Antiochie skrze práci a pomoc obci, farnosti a individuálním přístupem k lidem (návštěvy a pomoc lidem opuštěným, starým nebo nemohoucím).

Celé dílo a působení Antiochie stojí na vzájemné komunikaci a společné i soukromé modlitbě účastníků, která je pilířem našeho působení.

Projekt s názvem Antiochia vznikl před dvaceti lety v Teologickém konviktu v Litoměřicích, kde se ke kněžství v nultém ročníku připravovali budoucí bohoslovci. Poprvé se Antiochia konala v roce 1992 ve Vysokých Žibřidovicích pod Králickým Sněžníkem. Od té doby se tato prázdninová akce pro mládež uskutečnila už v mnoha českých a moravských farnostech a zúčastnilo se jí stovky mladých křesťanů.

 

internetové stránky: antiochia.cz

e-mail: antiochia@antiochia.cz
za společenství AntiochiaVladimír Zeman, bohoslovec